Condicions de venta

Privacitat de Dates RGPD i Avis Legal

Durant el procés de la vostra compra us demanarem una sèrie de dades personals (fonamentalment nom, adreça, correu electrònic...). En cap cas i sota cap concepte vendrem, intercanviarem o distribuïrem informació personal a terceres persones o empreses sense el consentiment explícit.
Només utilitzarem el correu electrònic o bé el telèfon en el cas que haguem de comunicar-vos alguna qüestió relativa a la vostra comanda, i per donar-vos un millor servei (per exemple solventar algun problema de transport, etc.)

Informació adicional (general)

Termini de conservació: La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
No es preveuen cessions de les dades.
Drets:Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves. Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les. En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions. En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions. Dret a revocar el consentiment.
Per exercitar els drets haurà d'enviar un E-mail a   especificant quin d'aquests drets sol·licita.

Formulari de contacte

Finalitat de les dades: Recollida de les dades per atendre les seves consultes
Legitimació: Consentiment de l’interessat.

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA: els Siulets.

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web, elssiulets.cat, l'ostenta: Nina Altés Vila, amb NIF: 40563622V., i l'e-mail del qual de contacte és:

Aquest document regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc web (elssiulets.cat) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix.

A l'efecte d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que els Siulets desenvolupa a través del Lloc web comprèn:
Comercialització de jocs i joguines fabricats i/o traduits a la llengua catalana, així com joguines tradicionals o fetes a Catalunya, que vulguin promoure el Català o les tradicions de Catalunya. Tots aquests jocs o joguines provenen de fabricants varis (reconeguts o petites empreses) i l’objectiu de els Siulets es distribuir-les.
Recomanem que a més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l'usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions de venda, incloent, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de els Siuets.

En utilitzar aquest Lloc web o en fer i/o sol•licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d'acord amb tot això, no ha d'usar aquest Lloc web.

Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L'usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o usi el Lloc web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents al moment en què se sol•liciti l'adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitats més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d'usuari per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les CONDICIONS GENERALS DE COMPRA de elssiulets.cat aquí establertes, així com les seves modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.
L'Usuari assumeix la seva responsabilitat d'un ús correcte del Lloc web:
- Fer ús d'aquest Lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
- No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul•lada i s'informaria a les autoritats pertinents.
- Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades.
L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest Lloc web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar en el Lloc web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició Online de els Siulets.cat, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic en "Realitzar la compra".

Així mateix, l'usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol•licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.
Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que els Siulets ha rebut la confirmació de la comanda. I, si escau, se li informarà, mitjançant SMS la seva compra sigui recollida per l'empresa de transport.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l'usuari consent que el Lloc web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic.
L'Usuari reconeix estar al corrent, al moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest a la seva pàgina del Lloc web indicant, a manera enunciativa, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera en el qual es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el Lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de els Siulets amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguin aplicable, i particularment atenent al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privadesa d'aquest Lloc web.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebuts per els Siulets a través del Lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d'aquestes Condicions) afecti al subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, els Siulets es compromet a contactar a l'Usuari i informar-li de el possible retard en entregar-li el producte o per a reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que per exigència legal, especialment quant a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.
No obstant això, i tret que s'indiqui, puntualment, una altra cosa els preus dels articles oferts exclouen les despeses d'enviament, en els quals es pogués incórrer, que s'afegiran a l'import total a causa del moment de gestionar el procediment d'enviament per part de l'Usuari, i on aquest consultarà els mètodes i costos d'enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convingui.
En cap cas el Lloc web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o d'un servei de forma automàtica, sinó solament aquells que l'Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.
Els preus poden canviar a qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran a les comandes o compres pel que fa als quals l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.
Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, i PayPal.

Els Siulets utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, els Siulets no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari.

Una vegada que els Siulets rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc web, es farà una pre-autorització en la targeta que correspongui per assegurar que existeixen fons suficients per completar la transacció. El càrrec en la targeta es farà al moment en què s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts.
Si el mitjà de pagament és Paypal, es farà al moment en què els Siulets enviï una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l'Usuari.
En tot cas, en fer clic en "Realitzar la compra" l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

6. LLIURAMENT

En els casos en els quals procedeixi realitzar el lliurament físic del ben contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears), Unió Europea.
Exceptuant aquells casos en els quals existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini màxim de 30 dies naturals a explicar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, els Siulets no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar-li d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul•lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables
Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l'Usuari no va a estar en el lloc de lliurament a la franja horària convinguda, ha de posar-se en contacte amb la empresa de transport per convenir el lliurament un altre dia.
En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a els Siulets, s’entendrà que l'usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari li seran retornats. No obstant això, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A l'efecte de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat al moment en el qual l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l'adreça de lliurament convingut.

Els riscos que dels productes es poguessin derivar seran a càrrec de l'usuari a partir del moment del seu lliurament, ja que s’adquireix la propietat dels productes quan els Siulets rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, inclosos les despeses d'enviament, o bé al moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per els Siulets.

De conformitat amb el que es disposa en la de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s'entendran localitzats al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret que es tracti.
En aquest mateix sentit, les comandes de compra es localitzaran, per al seu lliurament i/o prestació, en aquell Estat membre de la Unió Europea en què l'adreça que figura en la comanda de compra es localitza i, per tant, l'IVA aplicable serà el vigent en dita Estada membre.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l'usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol•licitud de compra en el Lloc web, podrà modificar els mateixos posant-se en contacte amb els Siulets a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc web, i, si escau, a través d'aquells habilitats per contactar de elssiulets.cat amb les xarxes socials i/o utilitzant les dades de contacte facilitats en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc web.

En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic en "Realitzar la compra", té accés a l'espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol•licituds de compra i pot fer modificacions.
D'igual forma, es remitent a l'Usuari a consultar la Política de Privadesa per recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

8. DEVOLUCIONS

En els casos en els quals l'usuari adquirís productes a través del Lloc web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:
Dret de Desistiment

L'usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc web i, per tant té el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns adquirits en el Lloc web dels Siulets o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l'usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, aquireixi la possessió material de l'últim d'aquests béns que componen una mateixa comanda de compra, o en el cas de tractar-se d'un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’usuari haurà de notificar la seva decisió a els Siulets. Podrà fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc web o a través de .
L’Usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra.
Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.
En cas de desistiment, els Siulets reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts a excepció de les despeses transport i sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual els Siulets és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

Els Siulets reemborsarà a l'Usuari, mitjançant el mateix mètode de pagament amb el que va realitzar la compra, l’import de l’article retornat. No obstant això, els Siulets podria retenir aquest reemborsament fins a haver rebut els productes o articles de la compra.

En resposta a la comunicació de desistiment, els Siulets indicaran a l'usuari mitjançant correu electrònic els passos a seguir, així com l'adreça d'enviament de la mercaderia a retornar,i haurà de fer-ho sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què els Siulets va ser informat de la decisió de desistiment.
L'usuari reconeix conèixer que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s'incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.
L'usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De forma enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament.
En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'Usuari pogués contractar en aquest Lloc web, doncs aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva banda que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per els Siulets, haurà perdut el seu dret de desistiment.
En tot cas, s'hauran de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, elements de etiquetatge, les instruccions i altres documents que si escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.
Així mateix, els productes tornats, no poden haver estat usats, rentats, tacats o malmesos, i no poden mostrar marques d’us.
En aquest sentit, tal com s’indica al peu de la factura emesa en el moment de la compra, Els Siulets podria cobrar el cost de l’embalatge o el cost de la depreciació del producte, si un cop rebut el producte retornat, s’observen evidencies d’us o no s’inclouen els elements d’etiquetatge, packaging o d’altres elements complementaris que acompanyessin el producte quan es va adquirir.

Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en els quals l'usuari considera que, al moment del lliurament, el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb els Siulets immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).
L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes i una vegada retornats, es procedirà al reemborsament, reparació o substitució del producte, d’acord amb el que s’hagi convingut amb el client.
En aquest sentit, si el producte no fos conforme amb el producte adquirit, el consumidor i usuari, pot optar entre la reparació, substitució del producte o reemborsament, a excepció que una d’aquestes opcions fos objectivament impossible o desproporcionada.
L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, serà reemborsat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos en què hagués pogut incórrer el client i usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que el client i usuari va utilitzar per pagar la compra.
En tot cas, es tindran sempre en compte els drets reconeguts per la legislació vigent en matèria de protecció de les persones en la contractació a distancia de béns i serveis per mitjans electrònics

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, els Siulets no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen: qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a incompliment algun per la seva banda; pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts al moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.
Igualment, els Siulets també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:
Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’Internet. Falta de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o unes altres, que impedeixi disposar del servei. els Siulets posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliura dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
Els Siulets no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Al mateix temps, tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari retornar el producte correcte.
En general, els Siulets no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiu: Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.D'aquesta forma, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Els Siulets disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major i posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major. Igualment, en la mesura que sigui possible, un cop hagi acabat la causa de impossibilitat o endarreriment, els Siulets, farà tot el possible per reprendre les seves activitats comercials i poder complir amb les seves obligacions i enviaments.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ús d'aquest Lloc web, l'usuari accepta que la major part de les comunicacions amb elsSiulets siguin electròniques (correu electrònic, avisos publicats a les xarxes socials o al mateix lloc web).
A efectes contractuals, l'usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que els Siulets enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als drets reconeguts per llei a l'Usuari.
L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb els Siulets s a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través del qüestionari de contacte del Lloc web.
Igualment, tret que s'estipuli el contrari, els Siulets pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic o en l'adreça postal facilitada.

11. RENUNCIA

Cap renúncia de els Siulets a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per els Siulets del compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni exonerarà a l'Usuari del compliment de les seves obligacions.
Cap renúncia de els Siulets a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte farà efecte, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'Usuari per escrit.

12. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al que es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i els Siulets en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.
L'Usuari i els Siulets reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat a cap declaració o promesa feta per l'altra part, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

13. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a els Siulets en el curs d'una transacció en el Lloc web, seran tractats conformement a l'establert en la Política de Privadesa o de protecció de. En accedir, navegar i/o usar el Lloc web l'Usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

14. COMENTARIS SUGGERÈNCIES I RECLAMACIONS

Si us plau, fes-nos arribar els teus comentaris, suggerències i consultes mitjançant les nostres vies de contacte que trobaràs al principi d’aquest document (informació general).
amb la finalitat de sol·litiar una resolució extrajudicial de controvèrsies.
En aquest sentit, si l’adquisició entre consumidor i els Siulets s’ha cel·lebrat on-line mitjançant la pàgina web https://elssiulets.cat , d’acord amb el reglament núm. 524/2013 de la UE. T’informem que tens dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible mitjançant l’enllaç: Resolución de litigios en línea | Comisión Europea (europa.eu)

Seguiu-nos a les xarxes socials!

Per estar al dia de noticies i novetats relacionades amb el món dels infants a Catalunya. 

Cistella
Desplaça cap amunt